Đề thi toán 7 tham khảo

Bài 1: (4 đ) Tìm x, y biết:

a) x + \left(-\dfrac{31}{12}\right)^2 = \left(\dfrac{49}{12}\right)^2 - x = y^2

b) (x - 7)^{x + 1} - (x - 7)^{x + 11} = 0 với x \in Z

Bài 2: (5 đ) Tính:

a) A = \dfrac{4x - 9}{3x + y} - \dfrac{4y + 9}{3y + x} biết x – y = 9 và x \ne -3y   ;   y  \ne  -3x

b) B = \dfrac{3x - 2y}{x - 3y} với \dfrac{x}{y} = \dfrac{10}{3}

c) Cho x + y = 2. Chứng minh rằng x.y \le 1

Bài 3: (4 đ)

a) Tìm a, b, c biết rằng: \dfrac{3c - 4b}{2} = \dfrac{4a - 2c}{3} = \dfrac{2b - 3a}{4} và c + b – 2a = -27

b) Ba công nhân được lĩnh tổng cộng 344000 đồng tiền thưởng. Số tiền thưởng tỷ lệ thuận với số ngày công và tỷ lệ nghịch với số phế phẩm mà mỗi người đã làm. Biết số ngày công của ba người là 20, 22, 18; số phế phẩm của họ lần lượt là 2, 4, 3. Tính số tiền thưởng của mỗi người.

Bài 4: (3 đ)

Cho tam giác ABC (AB < AC), tia phân giác góc \widehat{ABC} cắt cạnh AC tại D, tia phân giác góc \widehat{ACB} cắt cạnh AB tại E. Chứng minh: CD > DE > BE

Bài 5: (4 đ)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H \in BC ), trên đoạn AH lấy điểm D tuỳ ý, trên tia đối của tia AH lấy điểm E sao cho HE = AD. Đường thẳng vuông góc với AH tại D cắt cạnh AC tại F. Chứng minh: EB  \perp EF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: